TRỤ SỞ CHÍNH

  • 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
  • +84 28 3897 0191

PHÂN CÔNG GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP ĐỢT 2 NĂM HỌC 2018-2019


thong-bao-thuc-hien-hoc-phan-thuc-tap-dot-2-nam-hoc-2018-2019-1712201890410SA.pdf Download

Khoa Ngoại Ngữ

Liên hệ

  • TRỤ SỞ CHÍNH

    56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

    +84 28 3897 0191

    khoangoaingu@hub.edu.vn

Liên kết mạng xã hội

Facebook Page